ചാനൽ വീഡിയോ

ഒക്ടോബർ 3നു് – ചൊവ്വയ്ക്കും പൗർണ്ണമി

മാതൃകയായ
ചാനൽ വീഡിയോ,വീഡിയോ

തിരുവാവണിരാവ് – ഓണപ്പാട്ടിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

Thiruvavani Ravi – visualization of Onam song.

Concept, direction & editing: N Sanu
Choreography: Manjima R. Mani

Crew: Manjima R. Mani, Kalindi V. Sanu, Kaveri V. Sanu, Navajeevan, Avathika, Mahijitj R. Mani, Bhadra Krishna, Vaideh

Song credit: Jacobinte swargarajyam (Malayalam movie)

മാതൃകയായ
ചാനൽ വീഡിയോ

സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം

മാതൃകയായ
ചാനൽ വീഡിയോ,വീഡിയോ

ആകാശത്തെ അറിയാം – ഒന്നാം ഭാഗം

ആകാശത്ത് നാം എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? പുരാതന കാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് എന്തിനാണ്? സൂര്യനെ പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.

മാതൃകയായ