ആഗസ്റ്റ് 15ന് രാത്രി 7.30-നു മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചാർട്ട്.
ആഗസ്റ്റ് 15ന് രാത്രി 7.30-നു മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചാർട്ട്.
ഗ്രാഫിക്

ആഗസ്റ്റിലെ നക്ഷത്രമാപ്പ്

ചിത്രം

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.