2019 ഫെബ്രുവരി 8,9,10 തീയതികളിലായി നടത്തിയ അഗസ്ത്യകൂടം ട്രക്കിംഗിന്റെ ഒരു ചെറു വീഡിയോ …